En Dimanlab contractes enginyeria, arquitectura, interiorisme, una fàbrica, instal·ladors.

Però abans de res reps un servei integral. Contractes valor.

El teu ets expert en el teu core business. Nosaltres sabem construir laboratoris. Tots dos sabem que la satisfacció dels nostres clients resideix a aportar-los valor superior a les seves expectatives. Permet-nos explicar-te com superarem les teves.

Què necessites? Tot o part del projecte integral del teu laboratori

A Dimanlab estem preparats per dur a terme el disseny i construcció integral de qualsevol tipus de laboratori. Visita la nostra seccióprojecte integral de laboratori.

Però també podem oferir-te la nostra col·laboració si la teva necessitat és més limitada. Per expmple:

 • Assessorament, projecte complet o parcial d'enginyeria del laboratori. Modelizació 3D.

 • Projecte d'interiorisme de laboratoris.

 • Els serveis anteriors més aportació de Direcció de Projecte, coordinant els diferents tercers industrials contractats per tu.

 • Tramitació i de permisos d'obres, llicències, etc. amb Ajuntaments o altres organismes públics competents.

 • Fabricació parcial o total i instal·lació del mobiliari tècnic per al teu laboratori.

 • Fabricació parcial o total i instal·lació de tancaments i de sistemes d'extracció de gasos i fums o altres aspectes relatius a la seguretat del teu laboratori.

 • Desmuntatge, trasllat i nou muntatge en cas de trasllat del teu laboratori.

 • Servei tècnic parcial o total de la infraestructura i mobiliari del teu laboratori.

 • Mantenimient de laboratoris. Preventiu i/o correctiu. Parcial o total de la infraestructura.

 • Servei de neteja tècnica regular del teu laboratori.

 • Integracions

El manteniment del teu laboratori, en bones mans

Disposem d’un equip especialitzat per a prestar assistència tècnica davant avaries en el teu laboratori. També a efectuar puntual o regularment manteniment de laboratoris, preventiu i correctiu, de la infraestructura (incloent mobiliari i vitrines d’extracció).

Tant si es tracta d’un projecte dissenyat i executat per nosaltres o per tercers.

Les nostres revisions periòdiques consensuades garanteixen el bon funcionament de tots els seus components i la seva seguretat activa i passiva. Inclouen les eventuals reparacions puntuals i l’expedició de l’informe i/o certificat corresponent.

Els components d’un laboratori que tenen una relació directa amb la seguretat tenen la màxima prioritat de Dimanlab en el seu servei de manteniment de laboratoris. En concret:

Vitrines de gasos, campanes d'extracció i braços d'extracció (Dimanlab® i altres marques).

Armaris per a productes inflamables i corrosius. Revisem el nivell de corrosió interior i exterior, safates extraïbles i elements d'obertura i tancament tant manuals com automàtics. Revisió del sistema de ventilació i filtres.

Filtres i sistemes de filtració integrats. Revisió de l'estat i saturació de filtres. Substitució quan convingui.

Instal·lacions elèctriques. Han d'estar dotades de tots els elements de seguretat i tall per a la potència instal·lada, amb els circuits i línies d'alimentació clarament definides i adequades al consum real. També les que transcorren per l'interior del mobiliari

Instal·lacions de fluids.

Dutxes i banyeres d’ulls d'emergència.

Il·luminació d'emergència. Aquests equips han d'estar situats estratègicament il·luminant les vies d'evacuació i en nombre suficient per donar una il·luminació adient.

Recintes i magatzems annexos o integrats en el propi laboratori per a material inflamable i corrosiu independentment del seu volum. Comprovació del sistema de ventilació instal·lat. Prestatgeries, armaris i el sistema i funcionament dels ferramentes d'obertura i tancament de portes.

Instal·lacions de gasos tècnics i gasos combustibles. Ha de ser realitzat per l'instal·lador original, s'avisarà el responsable si es detecta fallada o deficiència en la instal·lació. En el supòsit de representar un perill eminent de qualsevol índole, procedirem al tancament de la instal·lació afectada fins que l'instal·lador original acudeixi a esmenar o reparar la deficiència.

Instal·lacions de tractament d'aire i ventilació d'ambient o emergència. Ha de ser realitzat per l'instal·lador original, s'avisarà el responsable si es detecta fallada o deficiència en la instal·lació.

Senyalització i plans d'actuació davant alarmes de foc i concentració de gasos  tòxics o combustibles. Hi ha d'haver un pla d'emergència degudament documentat i els mitjans adequats per executar-lo i l'abast de tot el personal. (designat.)

Sortides d'emergència. Han d'estar a les distàncies legals establertes, ben senyalitzades i amb els passos d'evacuació totalment lliures d'obstacles.

Qualitat i respecte mediambiental

Supervisem la qualitat de les nostres intervencions constantment. Abans de lliurar el projecte, duem a terme totes les validacions necessàries. Durant l’execució de l’obra, els Caps d’Obra coordinadament amb l’equip de Control de Qualitat supervisen regularment l’assegurament dels paràmetres de qualitat establerts.

El nostre compromís també abasta la protecció del medi ambient, busquem millorar l’eficiència energètica del teu projecte.

Consulta la nostra política de Qualitat i Medi Ambient. Per això tots els elements constructius compleixen les normatives.

Disposem del certificat en control de qualitat en sistemes de gestió de processos ISO9001:2015i mediambiental ISO14001:2015, així com la ISO45001: 2018 en seguretat i salut en el treball.

El nostre mobiliari de laboratori incorpora les directrius i recomanacions de la norma EN-14056.

Consulta la política de seguretat nostra Medi Ambient.

MOBILIARI

Avantatges per a tu de la nostra fabricació del mobiliari tècnic i vitrines

En l’elecció del mobiliari podràs triar entre sis sistemes base modulars estàndard fabricats íntegrament a les nostres instal·lacions fabrils.

La majoria poden ser fabricats en tauler de melamina, en tauler de resines termoestables o en metàl·lic.(tant en acer dolç en planxa com en acer inoxidable).

I al seu torn, amb innombrables possibilitats de personalització, que inclou la possibilitat de fabricació a mida i colors i acabats al teu gust.

EXTRACCIÓ DE GASOS

Descobreix les nostres solucions en extracció de gasos per a laboratori

Igual que amb els sistemes de mobiliari, en la fabricació a mida de vitrines d’extracció, oferim quatre sistemes base, tots ells totalment personalitzables (i ens encarreguem de la seva homologació):

Tipus de laboratoris més usuals als quals prestem servei:

Sanitat (hospitals, clíniques, laboratoris d'anàlisis clíniques, mútues de A.T.)

Indústria alimentària humana i animal

Indústria química

Indústria farmacèutica (tradicional i en totes les diferents alternatives)

Indústria cosmètica

Ensenyament (instituts, universitats, centres d'investigació científica)

Laboratoris de control de qualitat i de R+D+i per a qualsevol sector industrial

Laboratoris oceanogràfics en vaixells especialitzats

Laboratoris per a la gran indústria pesant (automoció, ferroviària i naval)

Laboratoris de Sanitat i Benestar Animal

Laboratoris classificats al servei d'estaments oficials i privats per al control microbiològic, manipulació i estudi de virus, bacteris i plagues per a tot el conjunt del planeta.

No hi ha diferències de servei entre un laboratori de grans dimensions i instal·lacions complexes a un petit laboratori